บ้านพักสำหรับ 10 ท่าน

บ้านภูฟ้าใส

บ้านสาวิตรี

บ้านมะลิวัลย์

ห้องนอนรวมบ้านน้ำใส 1

ห้องนอนรวมบ้าน้ำใส 3